KJÆRE MENIGHETER!


Vi står i en utfordrende tid med nye bølger av COVID-19.

 

Kirken ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden det er å slå ned viruset, samtidig som vi har kritiske funksjoner å ivareta, eksempelvis begravelser. Mange samfunnsgrupper rammes og vi må ivareta de mest sårbare i samfunnet. Selv om vi legger stor vekt på smitteforebyggende tiltak, så kan ikke tiltakene hindre smitte om den er til stede, men tiltakene vil kunne begrense omfanget.

Vi følger seks hovedprinsipper for forsvarlig smittevern:

1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.

2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.

3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

4. God avstand mellom alle som deltar.

5. Tilstrekkelig bemanning til stede.

6. Begrense antallet sosiale kontakter.

Nye nasjonale retningslinjer medfører at maks antall personer i kirkebyggene i Farsund og Lista menighet nå er satt til 50. I tråd med Kirkerådet og KAs anbefaling avlyses fysiske samlinger i Lista og Farsund menighet utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, dåp og vigsel, ut november måned. Vi arbeider med å kunne gjennomføre aktiviteter elektronisk.

Gudstjeneste søndag 15. nov vil bli gjennomført digitalt i Frelserens kirke, Farsund, både for Farsund og Lista menighet. Gudstjenesten strømmes på Facebook («Farsund menighet») kl 11.00. Begravelser, dåp og vielser vil gjennomføres innenfor nye retningslinjer og forskrifter.

Vi vil ukentlig vurdere videre hva vi gjør i samråd med kommuneoverlegen.

Soknepresten på Lista er som kjent smittet av COVID-19, ref Lister. Totalt har vi fire smittet i staben og av personhensyn kan vi ikke kommentere navn. Disse er satt i karantene og nærkontakter er kontaktet av kommunens smittesporingsteam.

Kirkekontoret i Vanse er nå bemannet, men besøk må avtales på forhånd. Det samme gjelder Kirkekontoret i Farsund. Primært ønsker vi å løse ting per telefon. Adgang til kirkebygg og menighetshus må inntil videre avtales med kirkeverge.

Vi savner å møte dere/hverandre face to face, men trøster oss med at dette er en forbigående situasjon ❤

Tilbake